โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อธิการบดี
คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา
อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก คณะบดีทุกคณะ
ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ
คณบดี รองคณบดีฝ่ายที่เกียวข้อง
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในคณะ
อาจารย์ในคณะที่คณบดีเห็นสมควร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและการจัดการเรียนรู้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู