โครงการบริการวิชาการ

 รายงานผล โครงการให้บริการวิชาการ “คลินิกวิจัย”
   โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี จัดโครงการให้บริการ วิขาการ “คลินิกวิจัย” เพื่อให้คำปรึกษา เรื่องการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) โดยอาจารย์ Anny Bussiere และอาจารย์ Dermot White ที่ปรึกษา ด้านภาษาของโครงการบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ หรือผู้มีปัญหาเรื่องการเขียนบทคัดย่อ ภาษาอังกฤษสามารถเข้ารับบริการได้
โพสเมื่อ : วันเสาร์ที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 11:08 น.
ดาวน์โหลดไฟล์
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มีภาพกิจกรรมโครงการนี้
 
โครงการอื่นๆ
รายงานผล โครงการให้บริการวิชาการ  อ่านต่อ...
รายงานผล โครงการประชุมเสวนาทางวิชาการ “อุดมศึกษากับอาเซียน” อ่านต่อ...
รายงานผล โครงการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ต้นแบบบทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษที่ดี” อ่านต่อ...
รายงานผล โครงการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษที่ดี สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 1 อ่านต่อ...
รายงานผล โครงการจัดนิทรรศการ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  อ่านต่อ...
รายงานผล โครงการอบรม เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัย”  อ่านต่อ...
รายงานผล โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาการคิดเด็กไทยสู่อาเซียน”  อ่านต่อ...
รายงานผล โครงการประชุมนำเสนอผลการวิจัย “กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางการป้องกันอุทกภัย ของชุมชนในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ”  อ่านต่อ...
รายงานผล โครงการจัดนิทรรศการหัวข้อ เรื่อง “พระมหากษัตริย กับบัณฑิตศึกษา” อ่านต่อ...
รายงานผล โครงการสัมมนา “ภูมิปัญญาไทยสู่เวทีโลก : โอกาสทองสปาและนวดแผนไทย” อ่านต่อ...