โครงการบริการวิชาการ

 รายงานผล โครงการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษที่ดี สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 1
   โครงการบัณฑิตศึกษา จัดโครงการการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษที่ดี สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษและสถิติวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์ และ อาจารย์ Tanzila Mahmood วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษบรรยายให้ความรู้ เรื่อง องค์ประกอบที่ดีของบทคัดย่อ และการเขียนบทคัดย่อจากปัญหาที่พบ
โพสเมื่อ : วันจันทร์ที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 19:13 น.
ดาวน์โหลดไฟล์
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มีภาพกิจกรรมโครงการนี้
 
โครงการอื่นๆ
รายงานผล โครงการให้บริการวิชาการ  อ่านต่อ...
รายงานผล โครงการประชุมเสวนาทางวิชาการ “อุดมศึกษากับอาเซียน” อ่านต่อ...
รายงานผล โครงการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ต้นแบบบทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษที่ดี” อ่านต่อ...
รายงานผล โครงการให้บริการวิชาการ “คลินิกวิจัย”  อ่านต่อ...
รายงานผล โครงการจัดนิทรรศการ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  อ่านต่อ...
รายงานผล โครงการอบรม เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัย”  อ่านต่อ...
รายงานผล โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาการคิดเด็กไทยสู่อาเซียน”  อ่านต่อ...
รายงานผล โครงการประชุมนำเสนอผลการวิจัย “กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางการป้องกันอุทกภัย ของชุมชนในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ”  อ่านต่อ...
รายงานผล โครงการจัดนิทรรศการหัวข้อ เรื่อง “พระมหากษัตริย กับบัณฑิตศึกษา” อ่านต่อ...
รายงานผล โครงการสัมมนา “ภูมิปัญญาไทยสู่เวทีโลก : โอกาสทองสปาและนวดแผนไทย” อ่านต่อ...