ลำดับ รายละเอียด
บฑ.1 เพิ่มถอนรายวิชา
บฑ.2 โอนหน่วยกิต
บฑ.3 ยกเว้นรายวิชา
บฑ.4 ขอถอนเงินคืน
บฑ.5 รักษาสภาพ
บฑ.6 ขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
บฑ.7 แก้ ร หรือ I
บฑ.8 แบบส่งผลการเรียน
บฑ.9 หนังสือรับรอง
บฑ.10 เปลี่ยนประวัตินักศึกษา
บฑ.11 เปลี่ยนแปลงผู้สอนฯ
บฑ.12 หัวข้อและเค้าโครง
บฑ.13 แต่งตั้งที่ปรึกษา
บฑ.14 ออกหนังสือราชการ
บฑ.15 ขอสอบวิทยานิพนธ์
บฑ.16 ตรวจรูปแบบ
บฑ.17 แบบตรวจบทความ
บฑ.18 ส่งเล่ม
บฑ.19 ขอปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน
บฑ.20 ใบแทนวุฒิการศึกษา
บฑ.21 ขอคืนเงินประกันฯ
บฑ.22 ลาออก
บฑ.23 คำร้องทั่วไป
บฑ.24 คำร้องขอสอบ
ตัวอย่างเอกสาร / แบบฟอร์ม
  บฑ.1 เพิ่มถอนรายวิชา ดาวน์โหลดไฟล์
  ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2017-04-19 20:34:17