ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด
  หัวข้อข่าว เพิ่มเมื่อ
  ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย 2015-07-01 18:05:21
    ด้วยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีกำหนดจัด 2nd Ntaional and International Conference on Humanities and Social Sciences และ 3rd ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 และระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2558   อ่านต่อ...  
     
  การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 2015-07-01 18:10:03
    ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะจัดดให้มีการประชุมนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2558 ณ อาคารยุพราชเบญมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  อ่านต่อ...  
     
  การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 2015-07-01 18:16:17
    ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ในวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์ จังหวัดเชียงใหม่  อ่านต่อ...  
     
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 2015-09-24 23:54:06
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 8 คณะ รวม 33 หลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2558 ดำเนินการเปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 8 คณะ  อ่านต่อ...  
     
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 2015-09-29 10:52:55
    ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีการกำหนดการเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญโท และประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้ สอบครั้งที่ 1 รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - วันที่ 4 ธันวาคม 2558 สอบครั้งที่ 2 รับสมัครวันที่ 5 ธันวาคม 2558 - 12 กุมภาพันธ์ 2559  อ่านต่อ...  
     


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next