ข่าว

  การแนะนำวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
 
 
    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการบัณฑิตศึกษา ได้นำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบ OPAC และการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ที่จัดขึ้นโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ อาคาร 2 ชั้น 10 ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ชมการสาธิตวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการใช้งานเครื่องยืม – คืน อัตโนมัติ และทดลองสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ โดยมีนางสาวเขมจิรา อุทธศรี นางสาวกมลรัตน์ ดอนนาม และนางสาวศุภวรรณ สายวัฒน์ บรรณารักษ์ของสำนักวิทยบริการฯ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในวันดังกล่าว
 
โพสเมื่อ : วันพุธที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 06:02 น.
 
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
Download
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
 
Link
ลิงค์ข่าวต้นฉบับ
 
 
 
ข่าวอื่นๆ
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ...
การสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ...
การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ...
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ...
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564  อ่านต่อ...
โครงการอบรม เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ “อักขราวิสุทธิ์” อ่านต่อ...
โครงการอบรม หลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" อ่านต่อ...
โครงการอบรม หลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" อ่านต่อ...
โครงการอบรม เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ “อักขราวิสุทธิ์” อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 3/2564 อ่านต่อ...