ข่าว

  โครงการอบรม หลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
 
 
   เมื่อวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 โครงการบัณฑิตศึกษาร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรม หลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อให้มีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเพื่อให้สามารถนำแนวทางจริยธรรมการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ผ่องศรี เวสารัช อนุกรรมการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ รูปแบบการอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ผู้เข้าอบรมครบถ้วนตามที่กำหนดไว้จึงจะได้รับเกียรติบัตร ผ่านการอบรม หลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ครั้งนี้
 
โพสเมื่อ : วันจันทร์ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 10:00 น.
 
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
Download
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
 
Link
ลิงค์ข่าวต้นฉบับ
 
 
 
ข่าวอื่นๆ
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ...
การสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ...
การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ...
การแนะนำวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ...
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ...
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564  อ่านต่อ...
โครงการอบรม เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ “อักขราวิสุทธิ์” อ่านต่อ...
โครงการอบรม หลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" อ่านต่อ...
โครงการอบรม เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ “อักขราวิสุทธิ์” อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 3/2564 อ่านต่อ...