เกี่ยวกับโครงการบัณฑิตศึกษา

 

 

 
ปรัชญา
เสริมสร้างคุณภาพบัณฑิตศึกษา พัฒนาสังคมไทย ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพ
 
 
วิสัยทัศน์
โครงการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณค่า ส่งเสริมงานบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ
เพื่อพัฒนาสังคมให้ก้าวทันโลกบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย
 
 
พันธกิจ
โครงการบัณฑิตศึกษามุ่งมั่น
1.ดำเนินการเพื่อพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตศึกษา
2.บริการวิชาการเพื่อการวิจัย การพัฒนาสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้ก้าวทันโลกบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย
3.ให้เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ
4.บริหารจัดการองค์กรด้วยข้อมูลความรู้ ด้วยธรรมาภิบาล โปร่งใส รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง องค์กร และสังคม