โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อธิการบดี
คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา
อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดีทุกคณะ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ
ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการวิชาการโครงการบัณฑิตศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ
ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาไทยศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสาธารณะ