อาคารและสถานที่

 
ห้องเรียน  
"ห้องเรียน"
   สำหรับผู้ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รองรับผู้ศึกษาได้เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับอาจารย์ผู้สอน อาทิเช่น ทีวี , คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค , จอภาพพร้อมเครื่องโปรเจคเตอร์ , จอฉายภาพ วิชวลไลเซอร์ , เครื่องเล่นดีวีดี เป็นต้น
  ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ
"บริการงานสารสนเทศ"
   ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ สำหรับผู้ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลต่างๆ และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์ , เอกสารคู่มือการทำงานวิจัยต่างๆ และยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานเครือข่ายอินเตอร์ได้อีกด้วย
ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะ  
"สุขภาวะ"

   ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะ ตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 15 ให้บริการด้านสุขภาพทั้ง ฟิตเนส , นวดแผนไทย , โยคะ พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการออกกำลังกาย ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเปิดบริการทุก วันจันทร์-วันศุกร์ 8.00 น. - 19.00 น.

  อื่นๆ
"ให้"
   บริการต่างๆ อาทิเช่น ทางด้านภาษา มีบริการให้คำปรึกษาบทคัดย่อภาษาอังกฤษ(Abstract) แก่ผู้ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา , การจัดโครงการประชุมอบรม , การจัดประชุมสัมนา และผู้ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถขอรับบริการงานด้านวิชาการหรือธุรการได้ที่ สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา อาคาร 2 ชั้น 12