โครงการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ข่าวสาร

โครงการอบรม เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ “อักขราวิสุทธิ์”

เพิ่มเมื่อ : วันจันทร์ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 10:00 น.

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 โครงการบัณฑิตศึกษา จัดโครงการอบรม เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ “อักขราวิสุทธิ์” เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะเบื้องต้นในการใช้งาน สามารถใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เป็นเครื่องมือในการตรวจทานความคล้ายคลึงกับวรรณกรรมทางวิชาการของผู้อื่นด้วยตนเองได้ ในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรม คือ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยมีวิทยากร นางสาวศันสนีย์ วิชัยดิษฐ เป็นผู้ให้คำแนะนำ และสาธิตวิธีการใช้งานโปรแกรม รูปแบบการอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

อ่านรายละเอียด

โครงการอบรม หลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

เพิ่มเมื่อ : วันจันทร์ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 10:00 น.

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 โครงการบัณฑิตศึกษาร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรม หลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อให้มีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเพื่อให้สามารถนำแนวทางจริยธรรมการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ผ่องศรี เวสารัช อนุกรรมการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ รูปแบบการอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ผู้เข้าอบรมครบถ้วนตามที่กำหนดไว้จึงจะได้รับเกียรติบัตร ผ่านการอบรม หลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ครั้งนี้

อ่านรายละเอียด

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

เพิ่มเมื่อ : วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 08:00 น.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 โครงการบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ โดยอาจารย์ ดร. อารยา เกียรติก้อง ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และนางสาวศันสนีย์ วิชัยดิษฐ เป็นวิทยากรให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

อ่านรายละเอียด

วีดีโอ

facebook


ปรับขนาดตัวอักษร ก+ | ก++ | ก+++

ส่วนบริการนักศึกษา


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

90,916 คน
แบบประเมินความพึงพอใจ