โครงการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 3/2564

เพิ่มเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 10:00 น.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยโครงการบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 80 คน เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ นอกเวลาราชการ และ/หรือ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. (แบบ Block Course) ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 12 หรือสมัครผ่านตัวแทนที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0837040999

อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เพิ่มเมื่อ : วันอังคารที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 10:00 น.

โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. ภาคการศึกษาที่ 2/2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0837040999

อ่านรายละเอียด

โครงการอบรม หลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

เพิ่มเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 10:00 น.

โครงการบัณฑิตศึกษาร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรม หลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" โดยวิทยากร ดร.ผ่องศรี เวสารัช อนุกรรมการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30-12.00 น. รูปแบบการอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย หรือผู้สนใจทั่วไป เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว ด้วยการสแกน QR Code ส่งแบบตอบรับการอบรมเพื่อขอรับลิงค์การเข้าอบรมออนไลน์ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (คลิกอ่านรายละเอียดเพื่อเปิด QR Code)

อ่านรายละเอียด

โครงการอบรม เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ “อักขราวิสุทธิ์”

เพิ่มเมื่อ : วันจันทร์ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 10:00 น.

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 โครงการบัณฑิตศึกษา จัดโครงการอบรม เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ “อักขราวิสุทธิ์” เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะเบื้องต้นในการใช้งาน สามารถใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เป็นเครื่องมือในการตรวจทานความคล้ายคลึงกับวรรณกรรมทางวิชาการของผู้อื่นด้วยตนเองได้ ในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรม คือ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยมีวิทยากร นางสาวศันสนีย์ วิชัยดิษฐ เป็นผู้ให้คำแนะนำ และสาธิตวิธีการใช้งานโปรแกรม รูปแบบการอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

อ่านรายละเอียด

โครงการอบรม หลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

เพิ่มเมื่อ : วันจันทร์ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 10:00 น.

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 โครงการบัณฑิตศึกษาร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรม หลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อให้มีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเพื่อให้สามารถนำแนวทางจริยธรรมการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ผ่องศรี เวสารัช อนุกรรมการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ รูปแบบการอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ผู้เข้าอบรมครบถ้วนตามที่กำหนดไว้จึงจะได้รับเกียรติบัตร ผ่านการอบรม หลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ครั้งนี้

อ่านรายละเอียด

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

เพิ่มเมื่อ : วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 08:00 น.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 โครงการบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ โดยอาจารย์ ดร. อารยา เกียรติก้อง ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และนางสาวศันสนีย์ วิชัยดิษฐ เป็นวิทยากรให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

อ่านรายละเอียด

วีดีโอ

facebook


ปรับขนาดตัวอักษร ก+ | ก++ | ก+++

ส่วนบริการนักศึกษา


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

87,936 คน
แบบประเมินความพึงพอใจ