โครงการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ข่าวสาร

โครงการอบรม หลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

เพิ่มเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 10:00 น.

โครงการบัณฑิตศึกษาร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรม หลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" โดยวิทยากร ดร.ผ่องศรี เวสารัช อนุกรรมการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30-12.00 น. รูปแบบการอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย หรือผู้สนใจทั่วไป เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว ด้วยการสแกน QR Code ส่งแบบตอบรับการอบรมเพื่อขอรับลิงค์การเข้าอบรมออนไลน์ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (คลิกอ่านรายละเอียดเพื่อเปิด QR Code)

อ่านรายละเอียด

โครงการอบรม เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ “อักขราวิสุทธิ์”

เพิ่มเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 10:00 น.

โครงการบัณฑิตศึกษา จัดโครงการอบรม เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ “อักขราวิสุทธิ์” โดยวิทยากร นางสาวศันสนีย์ วิชัยดิษฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00-16.30 น. รูปแบบการอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในการนี้จึงขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย หรือผู้สนใจทั่วไป เข้าอบรมเรื่องดังกล่าว ด้วยการสแกน QR Code ส่งแบบตอบรับการอบรมเพื่อขอรับลิงค์การเข้าอบรมออนไลน์ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (คลิกอ่านรายละเอียดเพื่อเปิด QR Code)

อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564

เพิ่มเมื่อ : วันพุธที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 09:00 น.

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 โครงการบัณฑิตศึกษาดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 เพื่อรายงานตัวและปฐมนิเทศวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564

อ่านรายละเอียด

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

เพิ่มเมื่อ : วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 08:00 น.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 โครงการบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ โดยอาจารย์ ดร. อารยา เกียรติก้อง ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และนางสาวศันสนีย์ วิชัยดิษฐ เป็นวิทยากรให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

อ่านรายละเอียด

การแนะนำวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

เพิ่มเมื่อ : วันอังคารที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 08:03 น.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการบัณฑิตศึกษา ได้นำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบ OPAC และการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ที่จัดขึ้นโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ อาคาร 2 ชั้น 10 ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ชมการสาธิตวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการใช้งานเครื่องยืม – คืน อัตโนมัติ และทดลองสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ โดยมีนางสาวเขมจิรา อุทธศรี นางสาวกมลรัตน์ ดอนนาม และนางสาวศุภวรรณ สายวัฒน์ บรรณารักษ์ของสำนักวิทยบริการฯ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในวันดังกล่าว

อ่านรายละเอียด

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

เพิ่มเมื่อ : วันเสาร์ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 10:20 น.

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการรายงานตัว และปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง 2122 – 2124 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 12 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และให้โอวาทในเรื่องของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และให้ความรู้เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร. นิภาภรณ์ คำเจริญ ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับฯ ต่าง ๆ ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ ดร. นพวรรณ วิเศษสินธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และให้ความรู้เกี่ยวกับแผนการศึกษาของหลักสูตร อาจารย์ ดร. สิทธิชัย ฝรั่งทอง คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และให้ความรู้เกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระ จากนั้น ศิษย์เก่า ตัวแทนมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นายอุกฤษฎ์ หมั่นภักดี นางสาวนิธิกานต์ ครุฑปรีชาสกุล และนางกงไกร ภากรธนสาร ร่วมกันบอกเล่าประสบการณ์การศึกษา และให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ และสุดท้ายนักศึกษาใหม่ทุก ๆ คน ได้กล่าวแนะนำตัวเอง เพื่อทำความรู้จักกันในเบื้องต้น

อ่านรายละเอียด

วีดีโอ

facebook


ปรับขนาดตัวอักษร ก+ | ก++ | ก+++

ส่วนบริการนักศึกษา


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

72,076 คน
แบบประเมินความพึงพอใจ