โครงการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เพิ่มเมื่อ : วันศุกร์ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 09:00 น.

โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตั้งแต่วันนี้ – วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564

อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เพิ่มเมื่อ : วันศุกร์ที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 09:20 น.

ตามที่โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) นั้น แต่เนื่องจากจำนวนผู้สมัครยังไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ โครงการบัณฑิตศึกษาจึงขอขยายเวลาการรับสมัคร สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2563 เปิดรับสมัครถึงวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านรายละเอียด

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

เพิ่มเมื่อ : วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 08:00 น.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 โครงการบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ โดยอาจารย์ ดร. อารยา เกียรติก้อง ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และนางสาวศันสนีย์ วิชัยดิษฐ เป็นวิทยากรให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

อ่านรายละเอียด

การแนะนำวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

เพิ่มเมื่อ : วันอังคารที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 08:03 น.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการบัณฑิตศึกษา ได้นำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบ OPAC และการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ที่จัดขึ้นโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ อาคาร 2 ชั้น 10 ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ชมการสาธิตวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการใช้งานเครื่องยืม – คืน อัตโนมัติ และทดลองสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ โดยมีนางสาวเขมจิรา อุทธศรี นางสาวกมลรัตน์ ดอนนาม และนางสาวศุภวรรณ สายวัฒน์ บรรณารักษ์ของสำนักวิทยบริการฯ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในวันดังกล่าว

อ่านรายละเอียด

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

เพิ่มเมื่อ : วันเสาร์ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 10:20 น.

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการรายงานตัว และปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง 2122 – 2124 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 12 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และให้โอวาทในเรื่องของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และให้ความรู้เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร. นิภาภรณ์ คำเจริญ ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับฯ ต่าง ๆ ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ ดร. นพวรรณ วิเศษสินธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และให้ความรู้เกี่ยวกับแผนการศึกษาของหลักสูตร อาจารย์ ดร. สิทธิชัย ฝรั่งทอง คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และให้ความรู้เกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระ จากนั้น ศิษย์เก่า ตัวแทนมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นายอุกฤษฎ์ หมั่นภักดี นางสาวนิธิกานต์ ครุฑปรีชาสกุล และนางกงไกร ภากรธนสาร ร่วมกันบอกเล่าประสบการณ์การศึกษา และให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ และสุดท้ายนักศึกษาใหม่ทุก ๆ คน ได้กล่าวแนะนำตัวเอง เพื่อทำความรู้จักกันในเบื้องต้น

อ่านรายละเอียด

วีดีโอ

facebook


ปรับขนาดตัวอักษร ก+ | ก++ | ก+++

ส่วนบริการนักศึกษา


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

64,567 คน
แบบประเมินความพึงพอใจ