ข่าว

  การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562
 
 
    เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการรายงานตัว และปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง 2122 – 2124 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 12 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และให้โอวาทในเรื่องของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และให้ความรู้เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร. นิภาภรณ์ คำเจริญ ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับฯ ต่าง ๆ ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ ดร. นพวรรณ วิเศษสินธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และให้ความรู้เกี่ยวกับแผนการศึกษาของหลักสูตร อาจารย์ ดร. สิทธิชัย ฝรั่งทอง คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และให้ความรู้เกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระ จากนั้น ศิษย์เก่า ตัวแทนมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นายอุกฤษฎ์ หมั่นภักดี นางสาวนิธิกานต์ ครุฑปรีชาสกุล และนางกงไกร ภากรธนสาร ร่วมกันบอกเล่าประสบการณ์การศึกษา และให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ และสุดท้ายนักศึกษาใหม่ทุก ๆ คน ได้กล่าวแนะนำตัวเอง เพื่อทำความรู้จักกันในเบื้องต้น
 
โพสเมื่อ : วันพุธที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 06:21 น.
 
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
Download
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
 
Link
ลิงค์ข่าวต้นฉบับ
 
 
 
ข่าวอื่นๆ
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ...
การสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ...
การแนะนำวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ...
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ...
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564  อ่านต่อ...
โครงการอบรม เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ “อักขราวิสุทธิ์” อ่านต่อ...
โครงการอบรม หลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" อ่านต่อ...
โครงการอบรม หลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" อ่านต่อ...
โครงการอบรม เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ “อักขราวิสุทธิ์” อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อ่านต่อ...
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 3/2564 อ่านต่อ...